Your browser does not support JavaScript!
國立竹北高中校長室網頁
談話資料
教師研習分享資料 [ 2019-03-20 ]
新進教師研習談話資料
校務會議談話資料 [ 2019-03-21 ]
 
與學生談話資料 [ 2019-03-21 ]
竹北高中談話資料
有關課程與教學 [ 2015-09-10 ]